31 maart 2010

Eurobarometer test de kennis over biodiversiteit

Flash Eurobarometer 2010
"Attitudes of Europeans towards the issue of biodiversity"
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Uit de speciale Eurobarometer die op 31/03/10 werd gepubliceerd, blijkt :
De meeste Europeanen weten weinig over biodiversiteit.
- Slechts 38% van de Europeanen kent de betekenis van dit woord.
- Van de ondervraagden heeft 28% ervan gehoord, maar weet niet wat ermee bedoeld wordt.
- Een meerderheid van de Europeanen vindt het verlies aan biodiversiteit een ernstige zaak, maar denkt dat ze er niet persoonlijk door getroffen worden. -
- Slechts 17% van de respondenten gelooft dat dit verschijnsel hen nu al raakt.
- Lucht- en watervervuiling zijn volgens burgers de grootste boosdoeners.
- Een kwart van de ondervraagden ziet de oorzaak van het verdwijnen van biodiversiteit in menselijk handelen, zoals rampen met olie in de zee en industriële ongevallen.
- Als belangrijkste reden voor hun gebrek aan acties tegen het verlies aan biodiversiteit, gaven burgers hun onwetendheid over de mogelijkheden.
Over de hele wereld wordt de biodiversiteit ernstig bedreigd.
- Zo sterven dier- en plantsoorten 100 tot 1000 maal sneller uit dan voorheen.
- Ruim een derde van alle bekende soorten wordt met uitsterven bedreigd.
- Wetenschappers schatten dat 60% van de wereldwijde ecosystemen in de afgelopen 50 jaar schade hebben opgelopen.
Vooral de mens is verantwoordelijk. Door bv.
- verandering in grondgebruik
- overexploitatie van natuurlijke bronnen
- niet-duurzame praktijken
- vervuiling en de introductie van invasieve soorten.
- ook de klimaatverandering speelt een rol.

De EU-campagne bestaat uit volgende middelen
In een 1ste fase (april 2010)
- http://www.verbondendoorleven.eu/
- een internetfilm
- pr-acties
- straatkunst
- advertenties
- toepassingen op sociale media.
Doel is mensen licht te shockeren met beelden van dode dier- en plantsoorten, te zien binnen de context van een soort "plaats delict".
Een 2de fase (start half mei) is erop gericht burgers te bewegen om zelf een rol te spelen in het behoud van biodiversiteit. Het thema dat steeds terugkomt, is het idee van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid.
De pan-Europese campagne kost rond de 5 miljoen euro en zal tot eind 2010 worden gevoerd. De focuslanden zijn: Nederland, Spanje, Bulgarije, Roemenië, Polen en Italië.

Kikkers kunnen aardbeving voorspellen

Wetenschappers hebben een manier gevonden waarop aardbevingen dagen van tevoren al voorspeld kunnen worden. De hoofdrol in het verhaal is weggelegd voor een kikker die het hazenpad kiest.
Bioloog Rachel Grant bestudeerde eind maart 2009 padden in het San Ruffinomeer in Italië. Samen met haar team hield ze de aantallen padden, de temperatuur, vochtigheid, windsnelheid, regen en nog vele andere factoren bij.
- Op 28/03/09 verzamelen de mannelijke padden zich in het meer voor het paarseizoen
- Op 30/03/09 (nog voor het paarseizoen is begonnen) zijn veel padden alweer vertrokken.
- Op 01/04/09 is zo’n 96% van de padden weggelopen.
- Op 06/04/09 vindt in L’Aguila (75 km van het meer) een aardbeving plaats met magnitude 6,3
- Op 09/04/10 komen de padden weer even massaal terug naar het meer. Het is dan volle maan en dus een goede gelegenheid om te paren. Maar gelijk daarna vertrekken de padden weer.
- Tot 13/04/09 zijn er verschillende naschokken in de Abruzzen.
- Op 15/04/09 vestigen de padden zich weer in het meer.
Uit onderzoek is gebleken dat tussen tijdstip van de aardbeving (06/03) en de laatste naschok (13/04) geen enkele pad gepaard heeft. En dat is opvallend. De amfibieën verlaten het meer vrijwel nooit voordat ze gepaard hebben.
Maar hoe wisten de padden wat er aan zat te komen?
Grant vroeg diverse metingen van elektrische activiteit in de ionosfeer op en concludeert dat het vertrek van de padden samenhangt met een verstoring van de radiogolven met een hele lage frequentie. De resultaten suggereren dat de padden in staat zijn om kenmerken van voor de aardbeving zoals het vrijkomen van gassen en geladen deeltjes op te merken en als een waarschuwingssysteem te gebruiken.
http://www.scientias.nl/kikker-kan-aardbeving-voorspellen/6659

Originele manier om energie te besparen in het Verenigd Koninkrijk

Een Britse overheidsdienst heeft een sensor geïnstalleerd die ervoor zorgt dat het licht in de toiletten na 10 minuten uitvalt. Een en ander zette kwaad bloed bij de ambtenaren, te meer omdat de maatregel niet op voorhand werd aangekondigd en naar verluidt voor hilarische taferelen in het duister zorgde.
Volgens de krant The Daily Telegraph werden tientallen ambtenaren slachtoffer van de onaangekondigde beslissing van het Government Office for the West Midlands (GOWM) om timers te installeren op de verlichting in de toiletten.
"Kan je je voorstellen hoe het voelt wanneer plots het licht uitgaat terwijl de natuur zijn gang gaat, en je al struikelend, met de broek op de enkels, een weg moet zoeken naar de schakelaar aan de ingang van de toiletten", klaagt een anoniem slachtoffer uit Birmingham aan.
Een woordvoerster van de GOMW stelt dat de maatregel bedoeld is om energie en dus ook geld te besparen. De Britse ambtenaren gaan maar beter op zoek naar een deugdelijke zaklamp, want ook andere overheidsgebouwen worden binnenkort met bezuiningsmaatregelen geconfronteerd. De Britse schatkist mikt voor dit jaar immers op efficiëntiewinsten ten belope van 11 miljard pond.
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/7534891/Timer-device-limits-civil-servants-to-ten-minutes-in-toilet.html

Gezonde voeding goed voor schoolresultaat en gezondheid

De Britse tv-kok Jamie Oliver heeft aan de hand van een grootschalig onderzoek aangetoond dat kinderen die in de schoolrefter een gezondere maaltijd krijgen, betere punten halen. In 80 Londense scholen werden fishsticks en dergelijke van het menu geschrapt en vervangen door verse groenten.
Op het einde van het jaar haalden die leerlingen :
- tot 6% betere resultaten dan leerlingen die geen gezonder menu kregen.
- waren de leerlingen met gezond menu 15% minder afwezig door ziekten
- behaalden ze voor het vak Engels 5% hogere scores en voor het vak Wetenschappen zelfs 6%.
Britse onderzoekers volgden het experiment van zeer nabij op. Zij zien een paar verklaringen voor die verbeterde studieresultaten.
- een gezonder dieet zorgt voor een gezonder afweersysteem bij de kinderen
- in gezonde voeding zit veel ijzer en dat zorgt ervoor dat kinderen zich beter kunnen concentreren
- de verminderde opname van suikers en vetten zorgt ervoor dat de kinderen niet onrustig zijn.

Cyclotec : combi-abonnement openbaar vervoer - plooifiets

http://www.infotec.be/

Wie in Wallonië kiest voor Cyclotec krijgt naast zijn TEC-abonnement een plooifiets ter beschikking. Onderhoud en diefstalverzekering zijn inbegrepen in de formule. De invoering van de formule kwam er na een succesvol proefproject.
Op dit moment is een gewone fiets tijdens de spitsuren immers niet welkom op tram of bus, waardoor woon-werkverkeer onmogelijk is. Met een plooifiets kan het wel, waardoor er bovendien geen risico is op schade of diefstal. Bij het Cyclo-abonnement van de TEC betaalt de reiziger jaarlijks 180 euro extra voor een abonnement.

Biobrandstof : weldaad of misdaad voor het klimaat?

In het rapport "Het verborgen klimaateffect van biobrandstoffen" dat op 27/03/10 verscheen, beschrijft Natuur en Milieu de risico’s voor het klimaat van de huidige biobrandstoffen op basis van wetenschappelijke onderzoeken. Daaruit blijkt dat bijna alle biobrandstoffen die geteeld worden negatief zijn voor het klimaat, als je de effecten van vergroting van het wereldwijde landbouwoppervlak meerekent.

Het verborgen klimaateffect ontstaat door de enorme vraag naar extra landbouwgrond die het Europese biobrandstofbeleid genereert. Omdat wereldwijd alle beschikbare landbouwgrond nodig is voor de sterk stijgende voedselvraag, moeten hiervoor natuurgebieden gecultiveerd worden. De enorme hoeveelheden broeikasgassen die dan vrijkomen uit de bodem en oorspronkelijke begroeiing doen de positieve effecten van biobrandstoffen geheel teniet.
Als er bv. door de aanleg van een palmolieplantage elders tropisch veenbos gekapt wordt voor nieuwe landbouwgrond, duurt het 400 jaar voordat die broeikasgassen weer uit de atmosfeer gehaald zijn met biobrandstofproductie. Pas daarna is sprake van klimaatwinst. Biobrandstoffen vragen om veel grond. Zo zijn er 260 voetbalvelden landbouwgrond nodig voor één retourvlucht Amsterdam – New York van een Boeing 747.
Je kan het rapport downloaden op
http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=119&itemID=5774

Waterwegwijzer "Bouwen en Verbouwen"

http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen

Op wereldwaterdag 2010 stelde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) haar nieuwe brochure "Waterwegwijzer bouwen en verbouwen" voor. De waterwegwijzer wil de weg wijzen naar een rationeler en duurzamer omspringen met water in en om de particuliere woning. Hij is er in de eerste plaats voor de architect, maar richt zich ook naar een breder publiek: de (ver)bouwer, de aannemer, de loodgieter en de tuinaanlegger.
Het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen bij de bouw van een woning een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor het lozen van afvalwater en voor het opvangen en lozen van hemelwater. Bouwheren en architecten begrijpen niet altijd waarom dit zo belangrijk is. Het is voor hen ook niet altijd duidelijk hoe ze bepaalde richtlijnen in de praktijk kunnen toepassen. De waterwegwijzer wil hen daarbij helpen en een antwoord bieden op de meest voorkomende vragen.
Door onze levensstijl wordt water vaak onvoldoende naar waarde geschat. De brochure behandelt alle aspecten van water dat in en om de woning wordt gebruikt. Het gaat niet alleen over de lozing van afvalwater, maar evengoed over de opvang, het hergebruik, het infiltreren en bufferen van hemelwater. Zelfs het drinkwatercircuit komt erin aan bod.
De uitgave wordt ondersteund door een website. Die bevat technische detailinformatie en nuttige internetlinks. De site zal gaandeweg uitgebreid worden met wetswijzigingen en een vraag- en antwoordrubriek.

30 maart 2010

Luchtvervuiling Azië bedreigt hele planeet

http://www.enn.com/ecosystems/article/41158

Met de explosieve economische groei in veel Aziatische landen is ook de luchtvervuiling dramatisch toegenomen. Volgens Amerikaanse wetenschappers van het National Center for Atmosperic Research verspreidt de Aziatische vervuiling zich via moessonwinden naar de stratosfeer.
In de moessontijd wordt de lucht tot hoogten van 20 tot 25 km getransporteerd. Hier komt het door een sterke atmosferische circulatie overal op de planeet terecht. Stoffen zoals koolstof, zwaveldioxide en stikstofoxiden vervuilen zo wereldwijd de atmosfeer. De precieze gevolgen van deze ontdekking moeten volgens de onderzoekers nog nader bekeken worden.

Veggiedag voor jongeren

Veggiedag voor jongeren
http://www.vegetarisme.be/educatief

Op een interactieve en niet belerende manier maken jongeren (16 tot 26 jaar) kennis met de problematiek achter onze te hoge vleesconsumptie. Milieu, je eigen gezondheid, voedselverdeling wereldwijd en de manier waarop vlees gekweekt wordt: aan jou de keuze welke thema's aan bod komen. De basis van het educatief pakket bestaat uit een interactieve flashanimatie. EVA kan ook een afsluitende kookworkshop verzorgen.
Het pakket is zowel in het hoger onderwijs als in het middelbaar onderwijs bruikbaar. Voor hogescholen kunnen er sprekers geboekt worden die meer thuis zijn in specifieke onderwerpen (bv. voedingsleer, ...). Voor secundaire scholen hebben we bij het ontwikkelen van het educatief pakket rekening gehouden met de eindtermen.

"Gezond met Verstand" op school

http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/studiedagen/gezondmetverstand
31/03/10

Het project werd in november 2009 opgestart. Tijdens het breed opgezet forum 'Gezond met Verstand' worden de resultaten gepresenteerd en bediscussieerd en zullen we door discussies, panels en workshops specifieke toepassingen en nieuwe mogelijkheden nader verkennen.
Schoolgaande kinderen worden op school en tijdens hun weg van en naar school blootgesteld aan talloze omgevingsfactoren, die van invloed kunnen zijn op hun gezondheid. Zo kan bijvoorbeeld een teveel aan CO2 in klaslokalen effect hebben op de concentratie en leerprestaties, een te lage luchtvochtigheid kan leiden tot droge ogen, geluidsoverlast tot concentratieproblemen. Het inademen van uitlaatgassen kan luchtwegirritatie veroorzaken en stof en schoonmaakmiddelen kunnen aanleiding geven tot allergische reacties... Of het nu gaat om luchtvochtigheid, fijnstof, geluidsoverlast of schoonmaakmiddelen, men kan heel veel doen om kinderen hiertegen te beschermen!
Forum Gezond met Verstand is een organisatie van de dienst Milieu & Gezondheid en de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Agentschap Zorg en Gezondheid .

Project "Later word ik Einstein"

http://www.rib.irisnet.be/later-word-ik-einstein

De verwikkelingen in de wereldeconomie die we nu kennen, mogen de belangrijkste uitdaging voor onze Aarde in deze 21ste, nl. onze toekomst, niet wegdringen. Daarom wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest jongeren enthousiast maken voor een carrière in de wetenschappen.

Van 01/07 tot 31/12/10 is België Voorzitter van de Europese Unie. Tijdens deze 6 maanden van Voorzitterschap zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest instaan voor het Onderzoeksluik. De Brusselse Minister van Wetenschappelijk Onderzoek doet daarom een oproep tot het indienen van projecten om jongeren te sensibiliseren voor wetenschappen.
Dossiers moeten Research in Brussels vzw bereiken voor 06/04/10.
Op de website vindt u een folder met meer informatie en alle criteria.
O.a. De promotor verbindt zich ertoe rekening te houden met het "Handvest voor een duurzame organisatie van evenementen".

Studiedag "Duurzaamheid in de landbouwsector"

30/03/10 (Rijsel)
Interreg-project 
Duurzaam boeren vandaag en morgen: ideeën en getuigenissen”.

In de voormiddag wordt het project verder uitgelegd en krijg je zicht op de stand van zaken. In de namiddag zijn er verschillende workshops, met o.a. een beeld op de instrumenten die in de loop van het traject zullen worden toegepast. Zo krijgen eventuele deelnemers aan het project en andere geïnteresseerden een heel duidelijk beeld van alle mogelijkheden.
Meer info over dit symposium volgt nog.
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/proclam/thema%27s/Pages/duurzaamheid.aspx
bron : http://www.mvovlaanderen.be/

Natuurcircus : "natuur in de zorg, zorg in de natuur!"

http://www.natuurcircus.nl/

Bezig zijn met de natuur heeft een heilzame werking, het zet aan tot praten en brengt mensen met elkaar in contact. Met Natuurcircus wil Veldwerk Nederland, in samenwerking met zorginstellingen, natuurbelevingsactiviteiten uitvoeren met bewoners van zorgcentra. Het doel is een bijdrage te leveren aan het woon- en leefgenot van ouderen. Met uw bewoners gaat u bijvoorbeeld collages of natuursieraden maken, natuurbingo spelen of een spannende buitenactiviteit doen. U maakt Natuurcircus helemaal speciaal als de ouderen tijdens de activiteiten geholpen worden door basisschoolleerlingen.
Doet u mee aan Natuurcircus, dan ontvangt u een handboek met voorbeeldactiviteiten. Veldwerk Nederland traint en coacht u en uw vrijwilligers bij het uitvoeren van drie natuurbelevingsactiviteiten . Tevens worden er jaarlijks trainingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij u met andere zorginstellingen uw ervaringen kunt uitwisselen.
http://www.veldwerknederland.nl/

29 maart 2010

Biodiversiteit in de Stad

http://www.natuurwetenschappen.be/

Vanaf december 2010 kan je in een nieuwe permanente tentoonstelling "Biodiversiteit in de Stad" in het Museum voor Natuurwetenschappen bezoeken. Ontdek wat biodiversiteit is en hoe ze te beschermen en probeer zelf de biodiverse stad te beheren.
Een innovatieve en unieke aanpak voor een natuurwetenschappelijk museum!

Garden Safari : virtuele tocht door de wilde tuin

http://www.gardensafari.net

Op Gardensafari Photography word je meegenomen op een onderzoekstocht door de tuinfauna. Hier vindt je uitgebreide informatie geillustreerd met duizenden foto's over allerlei beestjes in de tuin zoals vogels, spinnen, kikkers, eekhoorns, vlinders, motten, vliegen, teken en vele andere. De meeste dieren zijn hier geidentificeerd en voorzien van de namen in meerdere talen, ook in Latijn.
Het reizen naar verre en exotische bestemmingen is niet nodig om de prachten van de natuur te mogen bewonderen. Kijk goed om je heen en zelfs in je eigen huis en tuin zal je je verbazen over wat daar allemaal kruipt, vliegt, rent, springt, zoemt, bijt, steekt, krioelt, fladdert en zingt. Veel plezier op Gardensafari, de virtuele tocht door de wondere wereld van het wilde tuinleven!

28 maart 2010

FAO-prognose 2010-2050 : vraag naar vlees zal verdubbelen

http://www.fao.org/news/story/en/item/40161/icode/

Rapport van de FAO (de VN-organisatie voor landbouw en voedsel) over de staat waarin de mondiale landbouw verkeert.

De belangrijkste drijvende krachten achter deze toename van de vraag naar vlees zijn grotere welvaart (vooral in China), bevolkingsgroei en plattelandsvlucht.
De veehouderij en alles wat daaraan is verbonden, beïnvloedt direct het leven van 1 miljard armen. De veestapel zorgt niet alleen voor een inkomen en voeding, maar levert ook mest, brandstof en bouwmateriaal. Voor de armsten in de wereld is de veestapel ook het vangnet waarop wordt gerekend als andere inkomstenbronnen wegvallen.

Prognoses 2010 -> 2050
- productie van vlees : 228 miljoen ton -> 463 miljoen ton.
- rundveestapel : 1,5 miljard dieren -> 2,6 miljard dieren.

Overschakeling op plantaardige producten is niet eenvoudig omdat vlees voedingstoffen bevat die maar moeilijk uit plantaardig voedsel zijn te halen.
- De FAO pleit in het rapport niet voor grote terughoudendheid bij het eten van vlees, maar kiest vooral voor een benadering waarbij milieu, inkomen en gezondheid worden gespaard. De voor het milieu nadelige effecten van de veestapel – in de vorm van uitstoot van broeikasgas, maar ook watergebruik of ontbossing – moeten volgens de FAO in de kostprijs tot uitdrukking gebracht worden. Door dit te doen wordt duidelijk wat vlees kost.
- Speciale aandacht vraagt de FAO voor de meest kwetsbare groep veehouders, de kleine boeren in ontwikkelingslanden. Zij kunnen bij grotere vraag naar vlees hun inkomen stevig zien toenemen. Maar dat is niet automatisch het geval, zo voorziet de FAO. Zij kunnen bij verkeerd beleid makkelijk worden weggedrukt door grote, fabrieksmatig gerunde bedrijven.
- Dat wil niet zeggen dat de FAO denkt dat er geen evolutie in de kleine boerenstand zal plaatsvinden. Er zullen wel degelijk door opschaling veel kleine boeren moeten verdwijnen. Overheden zullen moeten zorgen dat bijtijds vervangende arbeid voorhanden is. Anders dreigt een nieuwe groep armen te ontstaan.

Lasertechnologie verhoogt rendement van windmolens

http://www.catchthewindinc.com/

Als windmolens gerichter naar de windrichting geplaatst worden, kan dat de stroomproductie aanzienlijk verhogen. Een nieuw en goedkoop lasersysteem kan daar voor zorgen.
De efficiëntie van een windmolenpark hangt sterk af van de goede afstelling van de molens op de wind. Op langere termijn lukt dat al goed, maar de productie zou nog verder omhoog kunnen als de windmolens rekening zouden houden met de fluctuaties op korte termijn.
En daar wringt het schoentje. De meetinstrumenten, meestal bolvormige anemometers, zijn achter de wieken van de molen geplaatst. Daardoor meten ze dus enkel de wind die al voorbij de wieken gepasseerd is.
Een nieuw lasersysteem kan daarvoor zorgen. De laser werkt als een sonar die de juiste windrichting meet een doorgeeft naar een processor, die een 3D-beeld van de richting en snelheid van de wind berekent. Op die manier kan de windmolen optimaal gebruik maken van de windenergie, en zich bovendien beschermen tegen sterke windstoten.
http://www.catchthewindinc.com/products/vindicator
Het bedrijf achter de lasertechnologie, Catch the Wind, installeerde een prototype in Nebraska en maakt zich sterk dat de nieuwe techniek er voor tot 10% meer rendement zorgde. Het systeem is ontwikkeld op basis van gelijkaardige technologie voor legerhelikopters.

Klimaatverandering nefast voor zeehonden

De komst van zeehondenjongen zorgt elk jaar opnieuw voor controverse over de zeehondenjacht. Dit jaar (2010) is de klimaatverandering de jagers echter voor: duizenden pups komen om door gebrek aan ijsvorming in het noorden van Canada.
Voor de kust van Newfoundland, waar traditioneel op de jongen gejaagd wordt, is er enkel ijs gevormd voor het Noordelijke Schiereiland, terwijl normaal de hele noordoostelijke kust met ijs bedekt is. Ook in de Golf van St. Lawrence vinden de zeehonden geen ijs. De ijsomstandigheden in de golf zijn de slechtste sinds ze in 1969 voor het eerst werden bijgehouden.

Minder tijdzones in Rusland

http://www.worldtimezone.com/

In Rusland moesten de inwoners van de regio's Samara, Oedmoertië, Tsjoekotka en Kamtsjatka hun klok bij begin van zomertijd geen uur vooruit zetten. Ze komen zo in een andere tijdzone terecht.
De provincie Samara en de autonome republiek Oedmoertië hadden hun eigen tijdzone die een uur met de hoofdstad Moskou verschilde. Sinds 28/03/10 is het er even laat als in Moskou (GMT+3). Daar is niet iedereen blij mee. Samara en Oedmoertië grenzen in het oosten aan Jekaterinburg, waar het twee uur later is dan in Moskou.
In het uiterste oosten van Rusland hebben het Siberische autonome district Tsjoekotka en het schiereiland Kamtsjatka hun eigen tijdzone moeten opdoeken. Ze zijn overgeschakeld naar de tijd van een westelijker gelegen zone. Medvedev nam de maatregel opdat het rijk, dat zich uitstrekt van de Oostzee tot de Beringzee, gemakkelijker kan worden bestuurd.
Het komende jaar gaat de regering onderzoeken of er nog meer tijdzones kunnen verdwijnen zonder de gezondheid van de Russische bevolking te schaden.

Expositie "Wildernis in Europa" in Artis

http://www.artis.nl/
Zoölogisch museum
tot 31/12/10

In een wildernis wonen weinig mensen. Er zijn geen wegen of huizen. De woestijnen en hooggebergten, de oerwouden en toendra's, de ijskappen, de oceanen en de grote moerassen vormen deze wildernis. Alles wat er leeft gaat zijn gang. Hier leven grote dieren als beren, wolven, lynxen, damherten, wisenten en gemzen. Onze soort, de mens, heeft er geen sporen getrokken. Waar is die wildernis in Europa en hoe staat het er mee? De expositie "Wildernis in Europa" van het Zoölogisch Museum Amsterdam in het Aquariumgebouw staat in het kader van het Internationale Jaar van de Biodiversiteit 2010.

26 maart 2010

Zuidwerking & milieu-impact

http://www.vodo.be/

Ngo’s die de milieu-impact van hun activiteiten - zowel in Noord als Zuid - vorm willen geven, hebben nood aan een consequente methode om die milieu-impact te evalueren. Organisaties getuigden en wisselden ervaringen uit over de ontwikkeling en het gebruik van zo’n evaluatiemethode. Ook de vereisten waaraan ngo-programma’s volgens DGOS moeten voldoen in verband met het transversale thema milieu kwamen aan bod. Terwijl de praktijkvoorbeelden inspiratie gaven, gaven ze ook aanleiding tot debat.
Het volledig verslag van de studiemiddag vind je op de VODO-site.

Te veel residuen van pesticiden in fruit

http://www.test-aankoop.be/voedselveiligheid/residuen-van-pesticiden-nog-altijd-te-vaak-aanwezig-in-fruit-s643883.htm

De week van de pesticiden sluit de maand maart af en verwelkomt de lente. Naar aanleiding daarvan maakt Test Gezondheid de resultaten bekend van een onderzoek naar residuen van pesticiden in fruit, gekocht in verschillende verkooppunten. De resultaten roepen vragen op.
Limieten gerespecteerd, maar ...
De Europese overheden voerden recent een herziening door - vaak naar boven - van de maximale residulimieten (MRL's). Deze limieten bepalen hoeveel reststoffen van de afzonderlijke pesticiden op voedsel mogen worden aangetroffen. Door deze aanpassing konden we ons bij onze analyse verwachten aan slechte resultaten. En jammer genoeg kregen we gelijk. De testresultaten zijn allebehalve schitterend: 40 keer op 52 vonden we pesticidenresiduen. Zelfs als de MRL's niet overschreden werden, behalve in 2 gevallen, roepen de resultaten vragen op. Daarom pleiten wij voor een oordeelkundig en doordacht gebruik van pesticiden in de land- en tuinbouw.
Biologisch fruit maakt de naam waar
Wij onderzochten ook 8 stalen biologisch fruit op de aanwezigheid van pesticidenresiduen. En goed nieuws: 7 van de 8 onderzochte stalen bevatten er geen. Bij het staal waarbij we wel residuen vonden, kan dit te wijten zijn aan een onvrijwillige contaminatie. De aanwezigheid van pesticidenresiduen in biologisch fruit is natuurlijk uit den boze.

Voedingsproducenten zetten hun verpakkingen op dieet

Minder karton en plastic maar ook lichtere flessen moeten zorgen voor een forse gewichtsbesparing en dus ook een lagere CO2-emissie.  Heel wat producenten doen er nochtans alles aan om de verpakkingen te beperken, waardoor ze hun ecologische voetafdruk reduceren.

- Vranken-Pommery
De campagneproducent gaat voortaan lichtere flessen vullen. Een champagnefles zal nog 835 gram wegen, 65 gram minder dan vroeger. Door de hoge druk van de champagne - 6 kg/cm2 - is een nog grotere gewichtsbesparing onmogelijk. De flessen zijn wel bestand tegen een druk van 20 kg. Vranken-Pommery gebruikt al sinds 2002 de lichtere flessen, nu zullen alle champagneboeren volgen. Met een totale productie van 322 miljoen flessen jaarlijks wordt dat een gigantische gewichtsbesparing.
- Danone
De Franse zuivelgigant wil tegen 2012 zijn CO2-emissie met 30% verminderen. Het kartonnen doosje rond de per vier verpakte Activia-yoghurtpotjes moet eraan geloven, wat een jaarlijkse gewichtsbesparing van 1.600 ton en een besparing van 126 miljoen euro oplevert.
De verpakking reduceren is niet de enige uitdaging, de klant moet er ook aan wennen. Danone deed de test, verwijderde de verpakking van een portie yoghurt en zag de verkoop met 20% dalen omdat de kopers hun vertrouwde product niet terugvonden.
- Carefour België
Voor de eigen producten hanteren ze de regel zo weinig mogelijk verpakking maar zoveel als nodig. Een rem op het afbouwen van verpakkingen is de almaar toenemende informatie, al dan niet verplicht. Op kleine porties krijg je al die gegevens niet kwijt en dus is er nog een kartonnen wikkelverpakking nodig. Ze streven naar een goed evenwicht tussen gewicht en informatie.
- Delhaise
De kartonnen doos van de ontbijtgranen, een eigen 365-product, wordt geschrapt. Vroeger zaten de ontbijtgranen verpakt in een plastic zak én een doos. Nu is dat nog enkel de plastic verpakking, goed voor een gewichtsbesparing van 6 ton per jaar. Ze onderzoeken ook hoe ze bij de yoghurt het karton kunnen verminderen zonder afbreuk te doen aan de stevigheid.

Visie van kunstenaars op landschap en ruimte

360 graden
http://www.rasa.be/
Tot 30/06/10

De tentoonstelling "360°" leidt kinderen van 9 tot 12 jaar via de beeldende kunst binnen in de wereld van het landschap en de ruimte en doet hen stilstaan bij hun ruimtebeleving.
Reflectie over de ons omringende ruimte dringt zich op in een snel veranderende samenleving waarin de grens tussen het reële en het virtuele vervaagt en de wereld een global village wordt. Waarin een verhoogde mobiliteit ons anders doet kijken naar de ons omringende ruimte, waarin afstanden verkleinen en tijd en ruimte niet steeds meer samenvallen. Waarin de wereld wordt volgebouwd en ruimte een luxegoed geworden is.
Landschap is in de kunst reeds eeuwenlang een belangrijk genre, maar ook in de hedendaagse kunst nog steeds speelterrein van vele kunstenaars. Zeker sinds het ontstaan van een parallelle virtuele wereld en de ingrijpende veranderingen die de ons omringende ruimte en de wereld in zijn geheel de laatste decennia ondergingen.Met 360° brengen we een uitzonderlijke selectie van projecties, 2D- en 3D-werk samen van zowel Belgische als internationale kunstenaars.

Recycling Platform Nederland

http://www.recyclingplatform.nl/

Vindt u recycling belangrijk, dan is deze site iets voor u!
Recycling Platform biedt het laatste nieuws over recycling, afval en hergebruik van materialen. 
Recycling Platform legt u de principes van recycling uit en geeft een compleet overzicht van bestaande technologieën.

Recycling4kids : leuke hersenkrakers & leerzame spelletjes voor de jeugd
-Recycling Woordzoekers, Quiz en Schuifpuzzel
-Galgje , Recycle Roundup en Barnaby Bear Recycles

25 maart 2010

Durf tuinieren zonder

Gifvrije tuinen
http://www.durftuinierenzonder.be/

Tuinieren zonder pesticiden en kunstmest is makkelijker dan je denkt. Het is vooral een kwestie van durven. En je haalt er zoveel uit: je tuiniert gezond, je spaart het klimaat en bent natuur- en milieuvriendelijk bezig. In ons verstedelijkte streken zijn ecologisch beheerde tuinen veilige havens voor bedreigde soorten.
Velt zoekt 10.000 mensen die aan de campagne willen meewerken door te tuinieren zonder pesticiden en kunstmest. Doe mee door een gratis tuinbordje uit te hangen aan je huisgevel of tuinpoortje.

Gent helpt de bij! Bijenhotel in natuurcentrum Bourgoyen

http://www.bijeningent.org/

Met de voorstelling van een bijenhotel in de Bourgoyen start de stad Gent met het 'Jaar van de Bij'.
http://www.gent.be/bourgoyen-ossemeersen
Er zijn meer dan 350 soorten in België die 70% van de planten bestuiven. Alleen dreigen ze uit te sterven.

Het 5de en 6de jaar natuur- en landschapsbeheer van de Tuinbouwschool van Melle bouwde daarom een 'bijenhotel'. Het gaat om een reeks modules van houten kisten met daarin takjes, twijgjes en houtblokken met daarin allerlei diktes van diepe gaatjes geboord waar bijen hun eitjes in kwijt kunnen. Iedereen kan dit op kleine schaal maken en het op een zonnige, droge plek op terras of tuin hangen.
De stad Gent organiseert ook nog een bijenwandeling, een bijendag op 22/05/10, er zijn folders beschikbaar met meer uitleg over de actie en de bijenhotels en er komt nog een fotowedstrijd aan.
Een initiatief van de Stad Gent met medewerking van Natuurpunt Gent en Laboratorium voor Zoöfysiologie (UGent).
http://www.natuurpuntgent.be/
http://www.zoofysiologie.ugent.be/

Supershopper

Met SuperShopper leren kinderen spelenderwijs gezonde producten te herkennen, etiketten te lezen en een bewuste keuze te maken. Het programma is voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar en gaat over keuzes in de supermarkt. SuperShopper bestaat uit een online game en een supermarktrondleiding onder leiding van een diëtist. Het programma is door het Voedingscentrum ontwikkeld.
http://www.voedingscentrum.nl/nl/voedingscentrum/professionals/supershopper.aspx

In Supershopper loop je aan de hand van een boodschappenlijstje langs schappen met diverse producten van diverse merken, met uiteenlopende herkomst en keurmerken. Kinderen krijgen tijdens het boodschappen doen quizvragen, filmpjes en informatie over de producten die ze in de winkel vinden. Aan de hand daarvan maken zij hun keuze.
Na het shoppen krijgen ze feedback over hun keuzes en zien ze wat het effect daarvan is op hun gezondheid en hun omgeving (wat betreft milieu, dierenwelzijn en eerlijke handel). De game is onderdeel van het project ‘Voedselkwaliteit’ van het Voedingscentrum. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.
http://www.lekkerbelangrijk.nl/

Going green to be seen

Koop je een duurder, minder comfortabel maar groen product, of een goedkoper, comfortabeler maar minder milieuvriendelijk alternatief? Als anderen toekijken in de winkel, zal men vlugger geneigd zijn voor het eerste te gaan.
Dat blijkt uit onderzoek van de Carlson School of Management van de Universiteit van Minnesota. Uit de studie blijkt dat groene aankopen niet alleen door milieubewustzijn worden ingegeven. Ook status speelt een belangrijke rol.

-Mensen laten in de winkel vaker luxeproducten links liggen en kiezen voor groen als anderen dat zien.
-Consumenten die hun aankopen online doen, kiezen vaker voor minder groene producten en gaan voor luxe en comfort.
-Naarmate groene producten duurder zijn, worden ze zelfs aantrekkelijker.
Studie 'Going green to be seen' ("Voor groen gaan om gezien te worden").
De andere auteurs zijn Joshua Tybur (Universiteit van New Mexico) en Bram Van den Berh (Rotterdam School of Management).
http://www.carlsonschool.umn.edu/assets/140554.pdf

Planète durable : Le salon de la consommation durable

http://www.planete-durable.com/
25/03 tot 28/03/10
Paris


Planète Durable® est la vitrine de toutes les offres et les initiatives en matière de développement durable afin de consommer mieux à l’heure où chacun aiguise sa conscience sociale et environnementale.

Fair Trade zit in de lift : van 25% naar 33%

http://www.maxhavelaar.be/

Een op de drie Belgische gezinnen koopt fairtradeproducten. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau GFK België voor Max Havelaar. Er is sprake van een stijgende tendens: in 2008 kwamen fairtradeproducten nog bij een op de vier huishoudens op tafel.
De geschatte marktwaarde in fairtradeproducten bedroeg in 2009 52 miljoen euro. De toppers waren rietsuiker, ijsjes, bloemen en wijn. Traditionele producten als bananen en koffie blijven het goed doen. Belangrijkste afnemers zijn gepensioneerden en goed verdienende gezinnen met kinderen.
Volgens het onderzoek liggen er nog kansen voor fairtrade bij singles, 'medioren' van wie de kinderen net uitgezworven zijn en tweeverdieners zonder kinderen.
Er werd ook gepeild naar de motieven om fairtradeproducten te kopen.
De Belg ligt het meest wakker van honger en armoede in de wereld, zo blijkt, maar ook milieu en klimaat, kinderarbeid en onderwijs scoren hoog.

24 maart 2010

Sanaa in 2017 zonder water!?

Sanaa, de hoofdstad van Jemen, dreigt met het huidige tempo van waterconsumptie in 2017 droog te vallen. De laatste decennia is zo veel water uit de grond gepompt, dat sinds de jaren 70 het grondwaterniveau is gedaald van 30 naar 150 meter onder de oppervlakte. Vanwege de schaarste is de prijs van water het afgelopen jaar verdrievoudigd.
De komende tijd zal de situatie niet verbeteren, aangezien de bevolking met 7%/jaar toeneemt.
Al in 1997 (13 jaar geleden) kondigde de regering hervormingen aan, maar hier is in de praktijk nog bitter weinig van terechtgekomen.
Weetje : 70-regel
Verdubbelingstijd van de bevolking
VT = 70 / Jaarlijkse groei (%)

Signalen & Green Tips van het Europees Milieuagentschap

http://www.eea.europa.eu/nl/ema-signalen

Signalen neemt ons dit jaar mee op een reis langs de loop van het water, van de alpengletsjers naar de permafrost van het noordpoolgebied en de delta van de Ganges. Wij reizen naar vertrouwde en naar afgelegen plaatsen om te kijken hoe wij onze relatie met cruciale onderdelen van het dagelijks leven weer kunnen opbouwen: water, bodem, lucht en de dieren en planten die de weefselstructuur van het leven op aarde vormen.
Green tips
http://www.eea.europa.eu/nl/green-tips

Biodiv in Limburg : 44 gemeenten adopteerden een soort

Limburgse Soorten
www.limburg.be/limburgsesoorten

"Countdown 2010" wil de achteruitgang van de biodiversiteit in Europa tegen 2010 stoppen. Iedereen wordt gevraagd om hieraan mee te werken. Daarom adopteerden alle Limburgse gemeenten een zeldzame of bedreigde Limburgse soort . Limburgse Soorten is een soort van foster-parents-plan voor onze planten en dieren. De gemeentebesturen stelden daarvoor een actieplan op om samen met alle organisaties en mensen met een hart voor natuur stappen te laten zetten voor een aangename leefomgeving en een duurzame toekomst voor ons en de komende generaties!
Ontdekdoos Limburgse soorten : alle Limburgse lagere en buitengewoon secundaire scholen die aan MOS (Milieuzorg Op School) werken kunnen gratis een ontdekdoos bekomen. De doos bevat werkblaadjes maar ook spelmateriaal om per graad te werken aan biodiversiteit.

Reeën zwemmen Schelde over (Bornem - Moerzeke)

http://scheldeschorren.be/

Ondanks de stevige stroming zijn reeën erin geslaagd de Schelde over te steken ter hoogte van Bornem. Ze waagden de riskante oversteek op zoek naar nieuw territorium. En hun pogingen kennen succes: in Moerzeke, aan de overkant van de rivier, hebben ze intussen voor een fraai nageslacht gezorgd.
Natuurgebied De Scheldeschorren in het Waaslandse Moerzeke telt een zestigtal reeën. Die zijn daar niet uitgezet maar de dieren zijn er helemaal op eigen houtje gekomen. Niet in een grote kudde, maar nu en dan waagt er eentje de oversteek.

De ware energiefactuur

De snelle teloorgang van ons klimaat is het gevolg van ons roekeloos gebruik van brandstoffen en elektriciteit. We verslinden gulzig frauduleus goedkope fossiele brandstoffen en atoomenergie, blind voor de grote risico’s en onomkeerbare neveneffecten. Het is hoog tijd om het tij te keren. Het Pantheon van grootschalig energieaanbod moet plaatsruimen voor energiestromen afgeleid van de zon. Zij zijn de ruggengraat van duurzame energiesystemen. Deze ommekeer is de meest redelijke remedie tegen de dreigende klimaat- en atoomrisico’s.
Hernieuwbare energie is duur, maar als je ze efficiënter gebruikt, is ze betaalbaar en stijgen de facturen niet. Het energiegebruik efficiënt maken, vraagt van alle aardbewoners dagelijkse bijdragen. Velen willen daartoe de nieuwe klimaatmens boetseren, maar dit is nutteloos. Mensen ondernemen slechts radicale veranderingen uit eigenbelang, en dit belang hangt af van de prijs die ze moeten betalen.
ISBN 978 90 8924 017 0
http://www.avielverbruggen.be/index.php/downloads?func=startdown&id=306

Belgische primeur: 20 dieren en planten worden verbannen

Vanaf 01/10/10
http://www.biodiversity.be/

België heeft als eerste land in Europa een zwarte lijst voor dieren en planten opgesteld. Twintig soorten worden verbannen uit ons land, omdat ze volgens experts een groot gevaar vormen voor onze fauna en flora.
Het Biodiversiteitsplatform voerde een onderzoek naar de soorten die ons fauna en flore schade kunnen toebrengen. Als ze toch opduiken, mogen ze gewoon worden gedood of verdelgd. Van de 50.000 dieren- en plantensoorten in ons land zijn al 2.500 soorten uitheems.
Vijftig soorten zijn invasief. Dat wil zeggen dat ze zich razendsnel verspreiden en andere inheemse soorten verdringen. Bv. het Aziatisch lieveheersbeestje, dat destijds werd ingevoerd om bladluizen te verdelgen, heeft ons rode lieveheersbeestje  bijna volledig weggedrumd. En eenmaal die vreemde soorten hier gesetteld zijn, krijg je ze nog moeilijk weg.
De soorten op de zwarte lijst komen nog niet officieel voor in België. In onze buurlanden hebben ze echter wel al schade aangericht. Bv. het Sikahert, afkomstig Oost-Azië, plant zich echter voort met inlandse herten die daardoor verdwijnen. Bovendien richten ze zware schade aan de bossen aan.

23 maart 2010

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling

http://www.watervoorontwikkeling.be/

Vlaanderen engageerde zich om tegen 2015 het aantal mensen dat geen toegang heeft tot zuiver water met de helft te helpen verminderen. Dit engagement vloeit voort uit de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (New York, 2000) en de afspraken van de Wereldtop Duurzame Ontwikkeling (Johannesburg, 2002).
Het bijdragen aan de Millenniumdoelstelling inzake water en aan de doelstellingen van Johannesburg inzake sanitatie kan op verschillende manieren en op verschillende schaal. Er zijn 1.5 miljard mensen die geen toegang hebben tot drinkbaar water. Als elke burger uit de meest welstellende landen één van deze medeburgers aan water helpt, dan kan de Millenniumdoelstelling globaal gehaald worden.
Vlaanderen maakt werk van deze doelstellingen. Op Wereldwaterdag 2004 werd het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling gelanceerd. Dit Partnerschap vormt een versterkte samenwerking tussen alle Vlaamse betrokkenen in de watersector en in de internationale samenwerking. Als concreet en duidelijk doel houdt het Partnerschap voor ogen om tegen 2015 evenveel mensen in ontwikkelingslanden aan water en / of sanitatie te helpen, als er inwoners zijn in Vlaanderen.

Cradle to Cradle Platform

http://www.c2cplatform.be/

Cradle to Cradle is een nieuw businessmodel met als streefdoel: producten zo te ontwerpen dat ze van begin tot eind veilig en herbruikbaar zijn.
Dat vraagt om een geheel nieuwe samenwerking tussen leverancier, producent, gebruiker en verwerker. Een intensieve samenwerking tussen deze partijen is nodig om tot betere producten te komen. Cradle to Cradle is bijgevolg een strategie voor product- en procesinnovatie waarin het sluiten van materiaalkringlopen centraal staat. Het is de uitdaging om producten te ontwikkelen die veilig en gezond zijn voor mens en milieu, en die bovendien na gebruik volledig tot waardevolle grondstoffen te ontmantelen zijn of juist afbreekbaar zijn in de biosfeer.
http://www.youtube.com/watch?v=5IAkZD1X0iA&feature=player_embedded

België krijgt eigen Federaal Milieuagentschap

Minister van Klimaat en Duurzame Ontwikkeling Paul Magnette (PS) heeft op 18/03/10 het nieuwe Federaal Milieuagentschap voorgesteld. Dat moet het Belgisch beleid rond duurzame producten versterken en zo de strijd aanbinden tegen de opwarming van de aarde.
Om onze impact op het milieu te verminderen moeten we onze productie-en consumptiepatronen wijzigen. Dat kan door striktere normen op te leggen op producten die we dagelijks gebruiken, zodat die minder afvalstoffen genereren. Producten moeten zodanig ontworpen worden dat het gebruik van natuurlijke bronnen en energiebronnen beperkt wordt en de afvalstoffen verminderen.
De oprichting van het Milieuagentschap moet dat mee mogelijk maken. Concreet zal het worden samengesteld uit teams van het directoraat-generaal Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid die werken rond productbeleid en chemische stoffen.

Natuureducatie in beeld gebracht

Friesland
Alle leerlingen van de Friese basisscholen naar buiten. Natuureducatie is een bouwsteen voor een evenwichtig leven en een duurzame samenleving. De aanwezige partijen dienen geprikkeld te worden om hierover in discussie te gaan. Uitgangspunt van de videoproductie is het in kaart brengen van plezier, beleving en het ontdekken. Hierbij is video een uitstekend middel om nog overtuigender over te komen en geeft een kans aan de kijker om zich goed in te leven in natuureducatie op zich.
Video : http://www.qviv.nl/docs/showcase/staatsbos.html


Belgische kust
De provincie West-Vlaanderen samen met de tien kustgemeenten, andere overheden, natuurorganisaties, bezoekerscentra, … slaan elk jaar de handen in elkaar om er een uniek evenement van te maken. De "Week van de Zee" is een aandachtsweek die natuur en milieu aan de kust in de kijker wil plaatsen.
Hoe meer we iets waarderen, hoe groter de kans dat we er zorg voor zullen dragen. Gedaan dan met afval weggooien op het strand. Mee aan de weg timmeren voor een schoner milieu. Vanuit deze visie doet de Week van de Zee nadenken over duurzame ontwikkeling en het beheer van de Noordzee en ons kustgebied.
Video : http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/weekvandezee/Pages/weekvandezeesfeerbeelden1.aspx

Spring Day for Europe 2010

http://www.springday2010.net/ww/nl/pub/spring2010/index.htm
22/03 tot 30/06/10

Organiseer met je leerlingen basisonderwijs of secundair onderwijs een Europese dag en wissel je ervaringen uit met scholen in andere EU-lidstaten. Op de site van "Spring Day for Europe 2010" vind je activiteiten, materialen en ideeën om met jouw leerlingen het Europees debat op gang te brengen.
"Spring Day for Europe 2010" is een jaarlijkse campagne van European Schoolnet en de Europese Commissie. In 2010 (8ste editie) staan 'Burgerschap en Fundamentele Rechten' centraal. Dat thema sluit aan bij het Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting. Je kiest zelf op welke manier en wanneer je wilt deelnemen. Interesse? Schrijf dan je school in via de site. De eerste 1.000 scholen die zich registreren, ontvangen een Europees evenementenpakket.

Gevaarlijke zandstorm kleurt Peking geel

20/03/10  : openbare leven nagenoeg tot stilstand gebracht

Het zand, dat afkomstig is uit de Gobiwoestijn in het noorden van China, kleurt de stad oranjegeel en is zeer gevaarlijk voor de gezondheid. Ook andere delen van China worden door het rondvliegende zand gehinderd.
http://www.youtube.com/watch?v=LfDYWKtoO-w&feature=player_embedded

De autoriteiten hebben bij hoge uitzondering alarmfase vijf afgekondigd, de hoogste die China kent. Burgers krijgen het advies binnen te blijven zolang het noodweer aanhoudt. De concentraties stof in de lucht hebben waarden bereikt die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de miljoenen inwoners van de hoofdstad.
Het niveau van luchtvervuiling bereikte index 413, terwijl het vanaf index 200 verkieslijk is dat zelfs gezonde mensen binnen blijven.
Het zand is afkomstig uit woestijngebieden in het noorden van China en buurland Mongolië. Andere delen van China werden eerder al geteisterd door zware stofstormen, die het zicht beperken tot enkele meters.
De zandoverlast is het gevolg van decennialange verwaarlozing van het milieu ten voordele van economische groei in China. De laatste jaren hebben de autoriteiten veel geld geïnvesteerd in de strijd tegen verwoestijning. Zo werden op grote schaal bomen geplant. Daar staat echter tegenover dat er minder regen valt in grote delen van China, terwijl de waterbehoefte van de meer dan een miljard inwoners steeds verder toeneemt.

Internet is catastrofe voor bedreigde diersoorten

Natuurbeschermers waarschuwen dat het internet uitgroeit tot een van de grootste gevaren voor bedreigde dieren. Door de groei van veilingssites en gespecialiseerde internetfora is het mogelijk om alles te kopen, van levende babyleeuwtjes tot ijsberenvachten, zeggen actievoerders. Ook koraal wordt op massale schaal verhandeld. De bevindingen werden voorgesteld in Qatar, waar Cites plaatsvindt, een internationale conventie over de handel in bedreigde diersoorten.
http://www.cites.org/eng/cop/index.shtml
International Fund for Animal Welfare zegt dat duizenden bedreigde diersoorten op regelmatige basis verhandeld worden via het internet, waar kopers en verkopers zich relatief anoniem op een wereldwijde markt kunnen begeven.
Mensen die de illegale verkopen in kaart trachten te brengen, vrezen dat de omvang van het probleem bijna onmogelijk te becijferen valt. Wel zou de VS de grootste markt zijn, gevolgd door Europa, China, Rusland en Australië.
Verschillende voorstellen om bedreigde dieren beter te beschermen werden al op de conferentie gekelderd: zo draaiden pogingen om de handel in blauwvintonijn, ijsberen en koraal aan banden te leggen op niks uit. Later deze week volgt nog een stemming over de handel in ivoor, maar milieuactivisten zijn nu al ontgoocheld over de povere resultaten die tijdens de top worden geboekt.

Nieuwe gebruiksvriendelijke voedingsmiddelentabel

http://www.nubel.com/ned/VoedingsTabel.htm

De Belgische voedingsmiddelentabel is aan haar 5de editie toe. De tabel bevat essentiële informatie over de samenstelling van de voornaamste voedingsmiddelen die in België worden verkocht. De nieuwe versie is gebruiksvriendelijker en de voedingsgroepen worden voortaan voorgesteld in dezelfde kleurencodes als in de actieve voedingsdriehoek. In de tabel vind je ook de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH) voor kinderen en volwassenen.
Het opbouwen van goede voedingsgewoonten is voor iedereen belangrijk met of zonder een gezond gewicht.
Wenst u evenwichtig en gevarieerd te eten, hulp bij het samenstellen en verwerken van een vermageringsdieet, zoutarm of vezelrijk te eten of wenst u uw voeding aan te passen bij sportieve inspanningen, dan reikt de Nubel Voedingsplanner de helpende hand.

22 maart 2010

Hotel Fevery Brugge krijgt het Europese ecolabel

http://www.ecolabel.eu/
http://www.hotelfevery.be/nl/Eco%20Hotel

Hotel Fevery Brugge is  het eerste Belgische bedrijf in de sector dat het ecolabel in de wacht sleept, wat nog maar eens zijn niet aflatende inzet voor het milieu onderstreept.
Voordat Hotel Fevery Brugge het Europese ecolabel kreeg toegekend, werd het op diverse punten geëvalueerd: verlichting, verwarming, isolatie, waterverbruik, afval en milieu-informatie naar de gasten toe.
Conclusie: Hotel Fevery voldoet ruim aan de criteria en draagt het milieu een groot hart toe. Gezien de ligging in het historische hart van Brugge met zijn strenge bouwvoorschriften was het niet eenvoudig om een onopvallende plaats te vinden voor de zonneboiler. Het groendak werd dan weer zonder probleem goedgekeurd en met een subsidie aangemoedigd.
Hotel Fevery mag als enige Belgisch hotel het ecolabel afficheren & is daarmee het enige hotel waar je met ecocheques kan betalen.