17 december 2014

Asbest, van wondervezel tot risicomateriaal

http://www.asbestinfo.be


Wanneer u met vragen zit over asbesttoepassingen in uw woning, dan biedt de Vlaamse overheid een nieuwe website met nuttige brochures aan die een antwoord kunnen bieden. Inademen van asbestvezels is schadelijk voor de gezondheid. Veilig omgaan met dit materiaal is dan ook uiterst belangrijk.
De brochure biedt een leidraad om asbesthoudende materialen te herkennen en geeft nuttige tips om op een oordeelkundige en veilige manier met asbest om te gaan. Ze vertelt waar u met asbestafval terecht kan en verwijst naar gespecialiseerde instellingen, bedrijven of personen bij verdere vragen of twijfels.
http://www.lne.be
Departement Leefmilieu & Energie (LNE)
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid
Brochures (pdf)
http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/documentatie/asbest

Specifiek voor landbouwbedrijven
http://publicaties.vlaanderen.be/docfolder/16503/Asbest_land_en_tuinbouwbedrijven_2009.pdf

Hoe zit het in de scholen in Vlaanderen?
Het verwijderen van asbest is een federale materie die onder het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming valt. Schoolbesturen zijn verplicht deze bepalingen na te leven. Ook de onderwijsinspectie doet bij haar doorlichtingen onderzoek naar de mate waarin scholen de reglementaire verplichtingen inzake asbest nakomen.

Asbest blijkt vooral voor te komen in gebouwen die dateren uit de jaren 1950-60 (44%) en in mindere mate uit de jaren 1970-80 (39%) en 1920-40 (32%).

Slechts voor 71%t van de vestigingsplaatsen werd overigens een asbestinventaris opgemaakt, in 14%n is dat nog niet gebeurd en voor 15% van de gebouwen weten degenen de enquête invulden het niet.

De asbestthematiek wordt in 67% van de gevallen opgevolgd. In 13% gebeurt dit niet. Erger nog : 19% van de ondervraagden “heeft er geen zicht op”.

Bevraging van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) bij 8.482 scholen in 2008.

Asbest, van wondervezel tot risicomateriaal
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/621

NIEUW : Kaartbeeld van asbestslachtoffers
In België sterven jaarlijks meer dan 800 mensen rechtstreeks of onrechtstreeks aan asbest. De vereniging van asbestslachtoffers Abeva brengt de slachtoffers van asbest in de omgeving van de productiefabrieken van asbest in Kapelle-op-den-Bos, Tisselt (Mechelen) en Harmignies (Bergen) gedetailleerd in kaart.
http://www.standaard.be/cnt/DMF20130515_00583361